Regulamin

 1. Prawo i obowiązki firmy Radostransport.com
  • – firma Radostransport.com dąży do zrealizowania przewozu klienta i jego bagażu na określonej trasie.
  • – firma Radostransport.com dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  • – W przypadku awarii busa, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
  • – W przypadku przewozów terminowych – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  • – z błędnych lub niepełnych informacji o wyjeździe lub przyjeździe pasażera,
  • – z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
  • – firma Radostransport.com ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
  • – Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • – jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  • – nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
  • – zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  • – nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie mikrobusu na granicy,
  • – posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
  • – w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów
 2. Rezerwacja i rezygnacja
  • – Rezerwacja terminu powinna być dokonana przez SMS,EMAIL.
  • – Rezerwacje należy potwierdzić dzień przed terminem przejazdu.
  • – Powiadomienia rezygnacji wyjazdu z Radostransport.com powinno być zgłoszone conajmniej 24 godz. przed wyjazdem, w innym przypadku pasazer ponosi oplate manipulacyjna w  wysokosci 50% ceny biletu
 3. Prawa i obowiazki Pasazera
  • – Pasażer jest zobowiązany do:
  • – Stosowania się do regulaminu firmy Radostransport.com
  • – Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym Pasażerom jak i firmie Radostransport.com
  • – Palenie tytoniu oraz używanie środków odurzających (m.in. alkoholu) jest w surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczenia busa.
  • – Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony w firmie Radostransport.com ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.
 4. Bagaże
  • – Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 30 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 20 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
  • – Przewozimy bagaż o nietypowych wymiarach np. rowery, deski surfingowe tylko po uprzednim uzgodnieniu z firma Radostransport.com
  • – firma Radostransport.com ma prawo odmówić zabrania bagażu o niewłaściwych wymiarach lub nietypowym ciężarze, jeżeli bagaż nie został zgłoszony.